Uravnotežavanje jedrilice

Jedrenje na vodi uz vetar

URAVNOTEŽENJE JEDRILICE

Pod pojmom uravnoteženja jedrilice podrazumeva se održavanje jedrilice na najpovoljnijoj vodenoj liniji i podešavanja jedara.

Održavanje jedrilice na najpovoljnijoj vodenoj liniji postiže se premeštanjem posade jedrilice više prema pramcu ili krmi te izbacivanje posade radi suprostavljanja naginjanju.

Podešavanje jedara, osim stezanja škota tako da jedra samo što se ne prazne, obuhvata i podešavanje nagiba jarbola više prema pramcu ili krmi.

Kada je jedrilica uravnotežena ona jedri pravo i kada se ne drži rudo kormila.

Dakle, rudo kormila pokazuje da li je jedrilica uravnotežena ili nije.

TENDENCIJA PRIHVATANJA I OPADANJA

Jedrilica ima tendenciju prihvatanja ako skrene prema privetrini kada se pusti rudo kormila. Lagana tendencija prihvatanja je potrebna da bi se jedra mogla održavati u položaju u kojem samo što se ne prazne. U tom slučaju sila kojom treba držati rudo kormila je vrlo mala, ali ipak postoji, dok se jedri oštro uz vetar. U svim ostalim kursevima rudo kormila može se pustiti i jedrilica jedri pravo sve dok je skretanje ili promene jačine vetra ili talas ne izbaci iz ravnotežnog položaja.

Jedrilica ima tendenciju opadanja ako jedreći oštro uz vetar menja kurs prema zavetrini kada se pusti kormilo. Tendencija opadanja mora se otkloniti jer on povećava zanos i otežava kormilarenje.

Tendencija prihvatanja se smanjuje ako se posada pomera ka krmi. Ako to nije dovoljno, jarbol treba nagnuti manje prema krmi ili, u krajnjem slučaju, malo prema pramcu. Kada se uravnotežavaju jedrilice sa jedrom i flokom, mora se paziti da flok i jedro budu tako nategnuti da se jednomerno počinju prazniti uz prednji porub po celoj visini. Ako je jedro nategnuto više od floka jedrilica će imati tendenciju prihvatanja, a ako je flok nategnut više od glavnog jedra, imaće tendenciju opadanja. Kod jedrenja sa vetrom u krmu jedro pritiska pramac da više roni, pa posada treba da se pomakne prema krmi I svojom težinom izravna jedrilicu.

VEŽBE URAVNOTEŽAVANJA JEDRILIICE

Uravnotežavanju jedrilice treba pokloniti posebnu pažnju. Uravnotežena jedrilica jedri brzo, dobija na stabilnosti pa ima manji zanos, a posada stiče sigurnost i samopouzdanje.

Uravnotežavanje jedrilice zahteva da se neki delovi opreme podese na vodi. Prvo treba jedrilicu postaviti bokom u vetar i popustiti škotu da se jedro isprazni ali se bum ne sme nasloniti na bočne sajle zavetrine. Jedrilica će se zaustaviti u sigurnom položaju. Smer vetra zatvara sa sa uzdužnom linijom broda izmedju 50 do 80 stepeni. Švert – peraja i list kormila su spušteni da se smanji zanos broda.

Siguran položaj se održava tako da kormilar napuni jedro toliko da nosi zadnji porub, postigne brzinu da kormilo sluša, vrati jedrilicu u pogodan kuurs pa isprazni jedro. Dok jedrilica relativno miruje mogu se obaviti radnje zbog kojih smo se zaustavili.

Jedrenje bez korišćenja kormila uz premeštanje posade (težine posade) prema pramcu ili krmi i pritezanje ili popuštanje škota da bi se prihvatilo ili opadalo pomaže da se brže savlada način uravnotežavanja jedrilice.

Švertom – perajom se koristimo za smanjenje zanosa. Kada se jedri sa vetrom u krmu zanosa nema, pa peraju – švert treba skoro skroz podići. Kod jedrenja oštro uz vetar zanos je najveći pa peraju – švert treba skroz spustiti. Opšta mera za spuštanje švetra je sledeća: potpuno spuštena peraja za kurs oštro u vetar, ¾ spuštena za jedrenje uz vetar, ½ spuštena za jedrenje sa vetrom u bok, ¼ sppuštena za jedrenje u pola krmu I oko 15 cm spuštena za jedrenje sa vetrom u krmu.

Učinak šverta – peraje je veći što je brzina kretanjaa jedrilice veća. U vežbama posada mora ili barem bi trebalo da oseti kada i koliko bi trebalo da spusti švert – peraju.

Letanje sa delimično spuštenom perajom izvodi se tako da se postigne najveća brzina, tada okrene kormilo i nategne škota jedra. Kada se u plitkoj vodi peraje – švert ne može potpuno spustiti leta se sa delimično spuštenim švertom.

Kormilarenje veslom koristi se u plitkoj vodi kada se kormilo ne može spustiti ili kada se kvar kormila ne može otkloniti na vodi.

Jedrilica bez šverta - peraje
Jedrilica bez šverta – peraje

Jedrilica klizi po vodi niz vetar. Tako se jedri samo sa vetrom u krmu.

Jedrilica sa spuštenim švertom
Jedrilica sa spuštenim švertom

Švert – peraja se suprostavlja bočnom klizanju, a jedrilica se okreće oko nje. Sa potpuno spuštenom perajom jedri se samo oštro uz vetar.

Uravnotežena jedrilica
Uravnotežena jedrilica

Težište jedara nalazi se iznad težišta peraje – šverta. Jedrilica je uravnotežena i održava kurs ako se pusti kormilo.

Jedrilica sa tendencijom opadanja
Jedrilica sa tendencijom opadanja

Težište jedara nalazi se ispred težišta šverta – peraje ako: posada sedi više prema pramcu ili je jarbol nategnut prema napred. Tada jedrilica ima tendenciju opadanja.

Jedrilica sa tendencijom prihvatanja
Jedrilica sa tendencijom prihvatanja

Težište jedara nalazi se iza težišta šverta – peraja ako: posada sedi više prema krmi ili je jarbol nagnut prema nazad. Tada jedrilica ima tendenciju prihvatanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − eight =