Taktika jedrenja na vodi – start trke

start jedrilicarske trke

Taktika jedrenja na vodi

Start trke

Mogu se razlikovati uglavnom šest glavnih načina startovanja.

Kod startovanja sa pramčanim vetrom najvažnije je da su izvedeni sa najvećim zaletom (znači jedrilica mora da ima najveću moguću brzinu) dok, međutim, kod startova  sa krmenim vetrom najvažnije je paziti da jedrilica na prvoj oznaci (bovi) ima unutrašnji položaj.

I način startovanja – u vetar

Vetar duva pravo na startnu liniju. U takmičenje se polazi sa levim bokom uz startnu oznaku, jer jedrilica sa levim bokom ima pravo puta. Ovaj način starta će biti dobar, ako sebi već na startnoj liniji obezbedimo siguran položaj zavetrine, inače u protivnom ćemo izgubiti vodeći ppoložaj.

start u vetar
start u vetar

 

II način startovanja – uz vetar sa bokom paralelno startnoj liniji

Vetar ne duva pravo već koso prema startnoj liniji i to tako, da one jedrilice koje leže na desnom boku pri krstarenju prođu ispred onih jedrilica koje leže na levom boku. Uprkos tome startna linija se neće preći na desnom boku, kao što to čini većina jedriličara bez izuzetaka, već će se šprojedriti sasvim blizu oznake (bove) na strani privetrine sa levim bokom. Prednost leži u tome što se sve jedrilice sa desnim bokom moraju skloniti sa puta i dati vodu jedrilicama sa levim bokom. Odmah po prelasku startne linije prelazi se na desni bok da bi tako pravovremeno prošli ispred onih jedrilica koje plove na levom boku i uzeli ih pod svoja jedra.

Start uz vetar bokom paralelnim startnoj liniji
Start uz vetar bokom paralelnim startnoj liniji

III način starta – vetar duva paralelno sa startnom linijom

Ključ položaja na startu je siguran položaj zavetrine. Startuje se kao jedrilica koja je u zavetrini najdalja, neposredno uz oznaku zavetrine. Usled toga se dolazi do prednosti koji pruža siguran položaj zavetrine pod pretpostavkom da se dobro i pravovremeno startuje, a sa druge strane postiže se veća brzina i pri jedrenju uz vetar se plovi kao ona jedrilica koja u privetrini jedri povoljnije.

Naročito lep zalet, kao i start u sekundi, postiže se na taj način što se jedri uz samu liniju starta i zatim, na hitac, okrene preko linije. Ovim načinom možemo često primorati neku jedrilicu, koja nam dolazi u susret, da startuje pre vremena.

startovanje -  vetar duva paralelno sa linijom starta
startovanje – vetar duva paralelno sa linijom starta

IV način startovanja – vetar duva nešto s`preda

I ovde je vrlo značajno obezbediti siguran položaj zavetrine. Startuje se u blizini privetrinske oznake, ali ipak u zavetrini ostalih jedrilica, koje dolaze u neposrednu blizinu startne oznake, Radi toga ne treba preoštro jedriti već puno. Siguran položaj zavetrine još jače može doći do izražaja kod prihvatanja pre vremena. Jedrilice koje dolaze iz privetrine u slabijem su položaju, jer jedre niz vetar i liniju starta će proći sa manjom brzinom. Ako još budu morale i da se okreću sa promenom jedra, onda pogotovu.

startovanje - vetar duva nesto sa preda
startovanje – vetar duva nesto sa preda

V način startovanja – sa povoljnim vetrom

Varijanta A

Start sa prihvatanjem. Samo ona jedrilica koja jedri u privetrini, ima neuznemireni vetar, dok sve jedrilice u zavetrini nalaze se pokrivene. Ako se već startovalo u privetrini onda škote treba malo popustiti i ne gurati se sa ostalim jedrilicama i ne približavati im se mnogo, jer se može doći u situaciju da nas nateraju da jedrimo niz vetar, čime ćemo još više izgubiti na brzini i izostati.

Varijanta B

Start sasvim u zavetrini. Ako se svi takmičari otimaju za privetrinski položaj na privetrinskoj bovi, onda treba izabrati ovu varijantu i to iz dva razloga. Prvi: što ćemo ići sa potpuno čistim neuznemirenim vetrom i drugi: što ćemo jedriti malo oštrije, nego jedrilica na privetrinskoj bovi, a time postizati i veću brzinu.

VI način startovanja – niz vetar

Treba startovati u zavetrinu u odnosu na prvo oznaku (bovu), jer će se onda jedriti više sa povoljnim vetrom, a ne niz vetar. Ipak, najbitniji momenat,a o kome se u savkom slučaju mora najviše voditi računa je taj, da se na prvoj bovi bude unutrašnji brod. Ovo obezbeđuje prvenstvo nad ostalim takmičarima odmah posle okreta te bove. Znači, kod ovog starta nije važno, kao kod starta uz vetar, da se jedrilici da što veća brzina i po mogućstvu prva pređe startnu liniju.  Ovde je važno na prvoj bovi biti unuttrašnji brod i po mogućstvu držati se što više zaveetrine.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − ten =