Mali saveti za uspesnije jedrenje u vetar

orcanje jedrenje u vetar

Jedrenje prema cilju koji se nalazi u smeru vetra

Jedriti prema cilju koji se nalazi u smeru vetra jedino je moguće ako se leta. Tada je kurs jedrilice sličan pravilnom cik caku kakav smo već predstavili u nekom od prethodnih tekstova.

Jedrilica može jedriti oštro uz vetar pod kuursom od približno 45 stepeni na smer vetra i pri tome ima normalnu brzinu i zanos. Ako bi jedrilica jedrila oštrije uz vetar, na primer 40 stepeni, njena brzina bi bila manja od normalne a zanos veći, pa bi napredovanje (priibližavanje) prema cilju bilo sporije. Ako bi jedrilica jedrila manje oštro uz vetar, na primer 50 stepeni, njena brzina bila bi samo malo veća od normalne, a zanos znatno manji, ali bi zbog toga povećala put, pa bi, iako je brzina veća a zanos manji, brzina napredovanja bila manja.

Zbog toga treba jedriti oštro uz vetar sa što većom brzinom. Uvek kada se jedri uz vetar švert (peraja) mora biti spuštena, jer se ona odupire bočnom klizanju jedrilice u smeru niz vetar. Za svaki stepen jačine vetra (Beaufortova skala) postoji najpovoljniji položaj jedra (jedara). Taj položaj daje najveću brzinu. Pokazivači struje vetra pomoći će da se naže najpovoljniji položaj jedra (jedara) za jedrenje najvećom brzinom.

Smer vetra se uvek malo menja. Zbog toga stalno treba prihvatati dok se jedro uz jarbol ne počne prazniti. Ujedno treba paziti na objekte po pramcu na kopnu ili kompas, da se uoči promena smera vetra koja bi jeddrilicu dovela do cilja, odnosno promena smera vetra koja vodi jedrilicu bliže cilju.

Ako se zbog skretanja smera vetra kurs menja prema zavetrini od objekta, odmah treba letati jer se time skraćuje put do cilja. U suprotnom slučaju treba nastaviti prihvatati.

Jedrilica ima veću brzinu ako se manje naginje. Zbog toga se sopstvenom težinom treba suprostavljati naginjanju, sesti na bok, zavući stpala ispod gurtni za balans i izbaciti se leđima izvan boka privetrine. Ako se jedrilica još uvek suviše naginje ispraviće je lagano prihvatanje uz pražnjenje jedra uz jarbol. Ako je udar vetra previše jak treba popustiti škotu i ponovo je stegnuti pre nego što jedrilica počne gubiti brzinu. U jedrilicama sa dva člana posade mornar treba da se izbacuje više od kormilara (pogotovu ukoliko postoji trapez sistem).Gurtne za balans, gde se noge kače, treba dobro podesiti i pratiti stepen oštećenja (da ne bi došlo do pucanja dok balansirate).

Izbor prave putanje pri orcanju
Izbor prave putanje pri orcanju

Jedrilice su obeleđene brojevima od 1 do 3. da bi sve tri jedrilice istovremeno stigle iz tačke “A” u tačku “B” jedreći kursevima 1,2,3 morale bi jedriti sledećim brzinama:

– jedrilica na kursu br.1 sa 5 čvorova;

– jedrilica na kursu br.2 sa 4.6 čvorova;

– jedrilica na kursu br.3 sa 5.45 čvorova;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − five =